Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

A befektetesilehetosegek.hu honlapjának vagy bármely oldalának megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, ne nyissa meg weboldalainkat, ha ezekkel a feltételekkel nem ért egyet.

INFORMÁCIÓK

Tájékoztatjuk, hogy a Honlapon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, esetleges módosulásáért a befektetesilehetosegek.hu felelősséget nem vállal.

SZERZŐI JOG

A befektetesilehetosegek.hu (tárhely szolgáltató: Mobicom Zrt., www.mobicom.hu/) fenntartja a Honlap oldalain lévő valamennyi anyag copyright és trademark tulajdonjogát, és ezen jogokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően teljes körűen érvényesíti. A befektetesilehetosegek.hu ezen a Honlapon található nevek, kifejezések, logo-k, képek, grafikák, elgondolások, adatok és információk, tájékoztató anyagok, szoftver stb. (a továbbiakban együttesen: anyagok) kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú letöltését engedélyezi, azzal a feltétellel, hogy Ön a Honlapon elhelyezett eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja. Jelen Honlapon található anyagokat Ön nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi céllal felhasználni. A Honlapon található anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak és azok bármely, engedély nélküli felhasználása szerzői jogi, szabadalmi (védjegyoltalomról szóló) és egyéb jogszabályokba ütközhet, illetve kifejezetten a Honlapon való megjelenést célozzák. Jelen Feltételek bármilyen megszegése esetén Ön automatikusan elveszíti a Honlap használatára vonatkozó engedélyt, és az innen már letöltött vagy kinyomtatott minden anyag megsemmisítésére köteles.

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

A befektetesilehetosegek.hu nem vállal felelősséget a Honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meaghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából eredő károkért, amennyiben azok a Honlapon található adatoknak a befektetesilehetosegek.hu-tól független, vagy rajta kívülálló más személy által történő illetéktelen megváltoztatása és felhasználása következtében, vagy egyéb hasonló ok folytán keletkeznek. A Honlapon megjelenő anyagok valamint szolgáltatások jótállás és más felelősségvállalás nélkül kerültek közzétételre.
A befektetesilehetosegek.hu szolgáltatásaival kapcsolatos kötelezettségeit kizárólag csak az azokra vonatkozó hatályos szerződések tartalma határozza meg, s ezeket semmilyen, a jelen Honlapon megtekinthető anyag nem befolyásolja.
A befektetesilehetosegek.hu nem garantálja, hogy a Honlapon szereplő anyagok, szolgáltatások bemutatása naprakész és teljeskörű, nem vállal kötelezettséget azok napi frissítésére, bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a Honlapon közzétett anyagokat és szolgáltatások ismertetését, vagy a bennük részletezett termékeket, díjakat és árakat.

ADATVÉDELEM

A befektetesilehetosegek.hu kiemelt figyelmet fordít az adatvédelemre. Amennyiben Ön a Honlapon keresztül személyes adatot ad meg, önként hozzájárul ahhoz, hogy azokat a befektetesilehetosegek.hu a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelve nyilvántartsa és kezelje. Kérésére a befektetesilehetosegek.hu minden esetben tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, a felhasználásuk jellegéről, továbbá bármikor kérheti megváltozott vagy hibásan nyilvántartott adatainak módosítását, illetve törlését.

A Társaság az irányadó adatvédelmi jogszabályok – különösen az új uniós adatvédelmi rendelet (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelet – GDPR) és a hatályos magyar törvények (elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) – előírásainak betartásával nyújtja szolgáltatásait, értékesíti termékeit és végzi üzleti tevékenységét.

Alapelvek

A Társaság a személyes adatok kezelése és feldolgozása során az alábbi alapelveket tartja szem előtt: Jogszerűség, jóhiszeműség, tisztességesség és átláthatóság

A Társaság a személyes adatokat jogszerűen, a jóhiszeműség, a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok előírásainak figyelembevételével és jelen tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Jogcím / jogalap

A Társaság személyes adatot csak az Ügyfél hozzájárulása, szerződés teljesítése, jogszabályi felhatalmazás vagy jogos érdek alapján kezel.

Célhoz kötöttség, adattakarékosság és pontosság

A Társaság csak olyan adatot kezel, amely a cél megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, a célhoz kötötten megfelelő és releváns, a cél elérésére alkalmas, pontos, valamint az adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az ügyfelet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Megfelelőség

A Társasága a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Tájékoztatás

A Társaság az adatkezelési tájékoztatóban mindig tájékoztatja Ügyfelét az adatkezelés céljáról, módjáról, időtartamáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.

Ügyféljogok biztosítása

A Társaság az ügyfélmegkereséseket (kérelmeket) és panaszokat a jogszabályok által előírt időben és rendben kezeli, megválaszolja, valamint biztosítja az ügyfél adatvédelemmel kapcsolatos jogait.

Korlátozott tárolhatóság

A tárolásának olyan formában kell történnie, amely az ügyfelek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

Adatbiztonság, integritás, bizalmas jelleg, alapértelmezett adatvédelem

Az adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai és/vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, felhasználásával, vagy megváltoztatását, illetve véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával (adatvédelmi incidensekkel) szembeni védelmet is ideértve. A Társaság az esetleges adatvédelmi incidensről késedelem nélkül, ésszerű időn belül tájékoztatja az érintettet. A Társaság továbbá folyamatosan törekszik, hogy a tudomány és technológia állása, a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtson végre és alkalmazzon annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. E kötelezettség teljesítésére a Társaság minden együttműködő külső szolgáltatójának és partnerének figyelmét is felhívja.

16. életévét be nem töltött személy adatainak védelme

A 16. életévét be nem töltött személy ügyfél személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. A Társaságnak nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában a Társaság 16. életévét be nem töltött ügyfélre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Általános rendelkezések

A www.befektetesilehetosegek.hu portált üzemeltető Sunrise Capital Kft. (Cégjegyzékszám: 20-09-068052, E-mail: info[a]befektetesilehetosegek.hu) számára kiemelten fontos a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartása, személyes adatainak védelme. Az oldal üzemeltetője ezúton teszi közzé adatvédelmi szabályzatát, alapelveit, melyet saját maga, mint adatkezelő számára megfogalmaz és kötelezően betart.

A szabályzat célja, hogy meghatározza a Befektetési lehetőségek adatkezelésének, illetve adatfeldolgozásának törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.

A szabályzat minden elemében összhangban áll a vonatkozó jogszabályokkal, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Infotv.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvénnyel (Grt.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvénnyel (Ekertv.), valamint az egyes titokvédelemre (üzleti titok, értékpapírtitok, stb.) vonatkozó szabályokkal.

Értelmező rendelkezések

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Az adatkezelés általános kérdései

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a jogszabályban előírt határidőig vagy a hozzájárulás visszavonásig tart. A honlap üzemeltetője tehát az Ön személyes adatait kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja, amíg az megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak vagy ameddig Ön a hozzájárulását vissza nem vonja.

Adattovábbítás: A Befektetési lehetőségek soha, semmilyen körülmények között nem adja ki az általa kezelt adatokat jogosulatlan harmadik személyeknek. A Befektetési lehetőségek, ugyanakkor a kezelt adatokat az adatkezelés céljainak teljesítése érdekében stratégiai partnerei, így különösen a PlanPro Kft. (Cg.: 20-09-070362), My Way Holding Kft. (Cg.: 20-09-074231), Zebra Business Consulting Kft. (Cg.: 02-09-081584), Starlight Consulting Kft. (Cg.: 20-09-075240), Coffee-Stop Kft. (Cg.: 02-09-081054), Pénzakadémia Alapítvány (Adószám: 18625316-1-20) számára továbbíthatja.

Adatfeldolgozó igénybevétele: A Befektetési lehetőségek az adatkezelés során jogosult adatfeldolgozó igénybevételére. Az adatfeldolgozók személyéről az érintetteket jelen szabályzat mellékletében tájékoztatja.

Az érintettek jogai

Az érintett kérelmezheti a Befektetési lehetőségeknél személyes adatai kezelésérőlvaló tájékoztatását, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak a kötelező adatkezelés kivételével törlését vagy zárolását.

Tájékoztatás kérése: Az érintett kérelmére a Befektetési lehetőségek tájékoztatást ad a kezelt, illetve a megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Befektetési lehetőségek, mint adatkezelő a tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül közérthető formában megadja.

Helyesbítés: Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, az érintett kérelmére a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

Törlés, Zárolás, Megjelölés: A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes; az érintett kéri; az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; illetve ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; vagy azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett a Befektetési lehetőségek zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit.

A Befektetési lehetőségek megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A Befektetési lehetőségek a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította.

Tiltakozás: Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Befektetési lehetőségek-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; illetve ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

A tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre és tiltakozásra vonatkozó igényeket az info[a]befektetesilehetosegek.hu e-mail címen keresztül lehet benyújtani.

Jogorvoslati lehetőségek: Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügybenh soron kívül jár el. Esetleges jogellenes adatkezelés esetén az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-55492/2013.

A Hatóság elérhetősége:

Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

COOKIE-NYILATKOZAT

A jelen cookie-nyilatkozat vonatkozik a Webhelyre és harmadik felek felületein (pl. Facebook) található egyéb webhelyekre. Ha Ön nem egyezik bele ily módon a cookie-k és egyéb nyomonkövető technológiák használatába, állítsa be böngészőjét ennek megfelelően. Ha Ön mobil eszköz segítségével csatlakozik az internetre, kérjük, tanulmányozza át az Ön által használt Alkalmazás adatvédelmi nyilatkozatát is, hogy tisztában legyen annak konkrét adatvédelmi gyakorlataival.

Mi az a cookie?

A cookie-k kis szövegfájlok, amelyeket az Ön által megnyitott webhelyek helyeznek el az Ön számítógépén. Széles körben használatosak, céljuk a webhelyek működtetése vagy működési hatékonyságának javítása, valamint az, hogy információkat küldjenek a webhely tulajdonosainak.

A cookie-k alkalmazásának célja

A cookie-k használata szükséges a weboldal alapvető funkcióinak működéséhez, illetve ahhoz, hogy kellemes felhasználói élményben legyen része, amikor meglátogatja weboldalunkat. Ezeket a cookie-kat a weboldal fejlesztésére, személyre szabására és a hirdetéseinkhez használjuk. Statisztikai, elemzési célokra is gyűjthetünk adatokat. Számolhatjuk, hányan kattintanak a beépülő modulokra, és a webhelyünk mely tartalmait osztják meg, vagy használják hivatkozásként. Azt is figyeljük, hogy milyen hivatkozásokon keresztül kerülnek a felhasználók webhelyeinkre, így felmérhetjük promócióink hatásosságát.

A cookie-k beállításainak változtatása

Minden böngésző lehetővé teszi a cookie-k beállításainak változtatását. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése esetén előfordulhat, hogy nem lesz képes weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

Általában a böngészők „Beállítások” menüiben találhatók a cookie-kal kapcsolatos beállítások. További információt az egyes böngészők „Súgó” menüjében, illetve mobileszköze beállítási menüjében talál.

A honlapon végzett webanalitika

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez a Google Analytics és AdWords Konverziókövetés programokat használjuk.

A hivatkozott programok a böngészőjében ún. Cookie-kat (sütiket) helyeznek el, melyek felhasználói egyedi azonosítókat tárolnak. A weboldalra látogatóként engedélyezi a Google Analytics, AdWords Konverziókövetés programok használatát. Egyben hozzájárul viselkedése figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatás igénybe vételéhez.

Mindezek mellett lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolását a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint. Tájékoztatjuk, hogy a Google Analytics, AdWords Konverziókövetés programok beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság követelményeinek.

A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. A cookie-ról további információ található a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban.

Google Analytics

A weboldal a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, többek között méri vele kampányai eredményességét. A program használatával főként arról szerzünk információt, hogy hány látogató kereste fel weboldalt, és a látogatók mennyi időt töltöttek a weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett be.

Google AdWords konverziókövetés

A Google AdWords konverziókövetés célja, hogy a mérni tudjuk az AdWords hirdetések hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amelyek 30 napig léteznek.

Cookie-k letiltása

Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját böngészőjében megteheti. Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban. Általában az Eszközök > Beállítások > Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, milyen követési funkciókat engedélyez/tilt le a számítógépén.

Ha nem szeretné, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásairól, telepítheti a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit, hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Ha telepítette a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesz részt.

Ha le szeretné tiltani a Google Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhöz. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

EGYES ADATKEZELÉSEK

A www.befektetesilehetosegek.hu portált látogató felhasználók adatainak kezelése

A www.befektetesilehetosegek.hu honlap böngészése technikai jellegű személyes adatok kezelésével jár, amely az oldal eredményes működése szempontjából elengedhetetlen, és/vagy a szolgáltatások színvonalának növelését és a felhasználók kényelmi szolgáltatásait szolgálja.

Az adatkezelés célja: A technikai jellegű információk gyűjtése egyrészt az oldal technikai működtetéséhez szükséges (elengedhetetlen), amelynek törvényességét jogszabály biztosítja. Az adatkezelésnek másik (érintett hozzájárulásán alapuló) célja – a felhasználói szokások kiértékelésével – a szolgáltatás színvonalának növelése, a felhasználók számára kényelmi funkciók biztosítása.

Adatkezelés jogalapja: Az a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek adatok kezelésének jogalapját az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) rendelkezései biztosítják. A felhasználói szokások kiértékelésével járó adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulása alapján jogszerű, amely hozzájárulást vagy a honlap böngészése során felugró ablakban vagy valamely kényelmi szolgáltatás (pl. jelszó megjegyzése) kifejezett igénylésével adja meg.

A kezelt adatok köre: A honlap látogatása során a rendszer cookie-k segítségével rögzíti a felhasználók IP címét, az operációs rendszer és a böngésző típusát, a látogatások számát, letöltött fájlok nevét, látogatás időpontját, látogatott oldal nevét. A számítógépen tárolt cookiek által történő adatgyűjtés – a hozzájárulásának megléte vagy hiánya alapján – az oldal technikai értelemben vett működtetését,és a szolgáltatás színvonalának növelése célját is szolgálhatja.

Adatkezelés célja: A támgatók és lehetséges támogatók tájékoztatása, hírlevélküldés.

Adatkezelés jogalapja: A Befektetési lehetőségek kizárólag az Ön kifejezett hozzájárulása esetén kezeli a személyes adatait, amely hozzájárulást Ön a megfelelő űrlap kitöltésével ad meg.

Kezelt adatok köre: A szolgáltatás során az Ön által (a regisztrációs űrlapon vagy más módon) megadott személyes adatok, ill. az azokból levont, a szolgáltatáshoz szükséges következtetések kezelésére kerül sor.

Hírlevél-szolgáltatásra feliratkozó felhasználók adatainak kezelése

Hírlevél-szolgáltatás igénybevétele meghatározott személyes adatok kezelésével jár.

Adatkezelés célja: Az adatkezelő szolgáltatásainak, tevékenységének, eredményeinek bemutatása, hírlevél (elektronikus hirdetés) küldése, közvetlen üzletszerzés, ügyfélértékelés, kapcsolattartás.

Adatkezelés jogalapja: A Befektetési lehetőségek kizárólag az Ön kifejezett kérése esetén küld hírlevelet, amely hozzájárulást Ön a hírlevélre való elektronikus vagy papír alapú feliratkozással ad meg. A hozzájárulás kifejezetten kiterjed arra, hogy az adatkezelő marketing tevékenység, valamint közvetlen üzletszerzés céljából elektronikus levelezés, vagy más egyéni kommunikációs eszköz útján, illetve postai úton megkeressen. A hírlevélre feliratkozás bármikor visszavonható a hírlevélben található „Leiratkozás” linkre kattintva vagy az info[a]befektetesilehetosegek.hu e-mail címre küldött lemondónyilatkozattal.

Kezelt adatok köre: A hírlevél-feliratkozás során vagy más módon Ön által megadott személyes adatok, különösen a neve és e-mail címe, illetve az Ön által megadott adatokbóla szolgáltatás nyújtásához szükséges esetlegesen levont következtetések.